KREDIT ZA PVC OKNA DO 8.000 EUR

15.08.2018


Naša ponudba je sedaj še dostopnejša. Nudimo vam možnost nakupa na obroke z ugodnimi LON krediti, ki smo jih za vas pripravili v sodelovanju s Hranilnico LON.

Znesek kredita: do 8.000,00 EUR (minimalni znesek kredita je 4.000,01€)
Doba odplačila kredita: minimalno 37 mesecev, maksimalno 60 mesecev
Način zavarovanja: plačilo zavarovalne premije


Kdo lahko najame SeCOM kredit 8000?

- LON kredit lahko najame državljan Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Sloveniji, ki je kredit sposoben vračati, v času najemu kredita pa ni mlajši od 18 let in ob izteku kredita ne bo starejši od 70 let.
Kreditojemalec je zaposlena oseba v RS za nedoločen čas oziroma najmanj za čas najetja kredita.
- Kreditojemalec je upokojenec (slovenska pokojnina)
- Kreditojemalec je lahko komitent katerekoli banke, mora pa biti imetnik transakcijskega računa in ne pooblaščenec.
- Priliv iz naslova plače (neto + dodatki) ali pokojnine mora biti izkazan najmanj v višini 700,00 EUR
- Kreditojemalec nima vpisanih aktivnih negativnih dogodkov v SISBON-u v času, ko je zavarovanec naredil poizvedbo


Potrebna dokumentacija Zaposleni;

- Dokument, iz katerega je razviden podatek o višini priliva iz naslova plače v preteklem mesecu in sicer:

 • original ali izpis iz elektronske banke v pdf formatu iz katerega je razviden podatek o višini priliva plače v preteklem mesecu ali,

 • drug dokument, ki ga izda in potrdi matična banka kreditojemalca in iz katerega je razviden priliv iz naslova plače

 • obrazec »Potrdilo delodajalca«, izpolnjen s strani kreditojemalčevega delodajalca, iz katerega mora biti razvidno, da je kreditojemalec za nedoločen čas ali najmanj za čas do izteka kredita zaposlen pri delodajalcu s sedežem v RS, ki ni v prisilni poravnavi ali v stečajnem postopku. Obrazec Potrdilo delodajalca ne sme biti starejši od 15 dni ob vložitvi zahtevka za odobritev kredita.

 • za kredite, odobrene do 10. dne v mesecu, se lahko pridobi obvestilo banke o prometu ali izpisek prometa na TRR iz e-bančništva, ki je bil izdan v preteklem mesecu in izkazuje promet na TRR kreditojemalca v predpreteklem mesecu, če kreditojemalec do dneva odobritve kredita še ni prejel izpiska v tekočem mesecu.

 • če kreditojemalec predloži izpisek prometa po TRR, ki ga je prejel na dom ali drug dokument, ki ga je izdala matična banka, mora predložiti original. Kreditni posrednik naredi kopijo izpiska in na kopijo naredi zaznamek »kopija enaka originalu« z datumom in podpisom. Kopija izpiska je sestavni del kreditne dokumentacije.

- Plačilno listo kreditojemalca, ki jo je prejel v preteklem oziroma v predpreteklem mesecu. Iz katere je razvidno nakazilo plače na TRR ustrezno znesku priliva, ki je na izpisku prometa po TRR.

 • kreditni posrednik pridobi plačilno listo v originalu s tem, da na kopijo plačilne liste naredi zaznamek »kopija enaka originalu« z datumom in podpisom. Kopija plačilne liste je sestavni del kreditne dokumentacije.


Kreditna sposobnost:

a) Kreditna sposobnost kreditojemalca se določa skladno s naslednjimi merili:

 • maksimalna skupna mesečna obremenitev kreditojemalca iz vseh LON kreditov, je 20% priliva iz naslova plače ( če je redno delo ter povračila stroškov v zvezi z delom posebej nakazano na TRR, se za kreditno sposobnost upošteva 20% priliva iz naslova rednega dela) na transakcijskem računu kreditojemalca.

b) Za odobritev kredita pa morajo biti izpolnjeni tudi naslednji pogoji:

 • podatek o višini plače, nakazane na TRR kreditojemalca, razviden iz plačilne liste, se mora ujemati s podatkom o višini priliva iz naslova plače, razvidnim iz izpiska prometa po TRR.

 • priliv iz naslova plače ter morebitnih ločenih povračil stroškov v zvezi z delom na transakcijskem računu kreditojemalca mora biti najmanj v višini 700,00 EUR. Redno delo ter povračila stroškov v zvezi z delom se seštevata.

 • da kreditojemalec skladno s podatki in informacijami , ki so razvidni iz kreditne dokumentacije in skladno z drugimi podatki, ki so dostopni, redno poravnava vse svoje obveznosti. Kreditojemalec redno poravnava svoje obveznosti, če v obdobju zadnjih treh mesecev ni imel zapadlega dolga nad 50 EUR (negativni dogodki) ter nima aktivnih izvršb in izterjav. Trgovec ta podatek pridobi iz vloge za kredit in z vpogledom v izpisek za zadnji mesec (plačila izvršb, plačila stroškov neizvršenih trajnikov dajejo slutiti, da stranka ne poravnav redno svojih obveznosti).

Potrebna dokumentacija Upokojenci;

Dokumentacija mora vsebovati najmanj naslednje dokumente:

a) Dokument, iz katerega je razviden podatek o višini priliva iz naslova pokojnine v preteklem mesecu in sicer:

 • original ali izpis iz elektronske banke v pdf formatu iz katerega je razviden podatek o višini priliva plače v preteklem mesecu ali,

 • drug dokument, ki ga izda in potrdi matična banka kreditojemalca in iz katerega je razviden priliv iz naslova pokojnine

 • za kredite, odobrene do 10. dne v mesecu, se lahko pridobi obvestilo banke o prometu ali izpisek prometa na TRR iz e-bančništva, ki je bil izdan v preteklem mesecu in izkazuje promet na TRR kreditojemalca v predpreteklem mesecu, če kreditojemalec do dneva odobritve kredita še ni prejel izpiska v tekočem mesecu.

 • če kreditojemalec predloži izpisek prometa po TRR, ki ga je prejel na dom ali drug dokument, ki ga je izdala matična banka, mora predložiti original. Kreditni posrednik naredi kopijo izpiska in na kopijo naredi zaznamek »kopija enaka originalu« z datumom in podpisom. Kopija izpiska je sestavni del kreditne dokumentacije.

b) Odločbo ali drug dokument, izdan s strani izplačevalca pokojnine razen v primeru, če je je že iz dokumenta o prilivu TRR razviden izplačevalec ZPIZ.

Kreditna sposobnost:

a) Kreditna sposobnost kreditojemalca se določa skladno s naslednjimi merili:

 • Maksimalna skupna mesečna obremenitev kreditojemalca iz vseh LON kreditov, je 20% priliva iz naslova slovenske pokojnine na transakcijskem računu kreditojemalca.

b) Za odobritev kredita pa morajo biti izpolnjeni tudi naslednji pogoji:

 • priliv iz naslova pokojnine (upošteva se samo slovenska pokojnina) na transakcijskem računu kreditojemalca mora biti najmanj v višini 700,00 EUR.

 • da kreditojemalec skladno s podatki in informacijami, ki so razvidni iz kreditne dokumentacije in skladno z drugimi podatki, ki so dostopni, redno poravnava vse svoje obveznosti. Kreditojemalec redno poravnava svoje obveznosti, če v obdobju zadnjih treh mesecev ni imel zapadlega dolga nad 50 EUR (negativni dogodki) ter nima aktivnih izvršb in izterjav. Trgovec ta podatek pridobi iz vloge za kredit in z vpogledom v izpisek za zadnji mesec (plačila izvršb, plačila stroškov neizvršenih trajnikov dajejo slutiti, da stranka ne poravnav redno svojih obveznosti).

Enostavno in ugodno do izpolnitve vaših želja, z LON kredit-om! Za sklenitev kredita ne potrebujete obiska na banki, ampak se zglasite pri nas v Krškem - vse uredimo mi.

Podjetje SeCOM d.o.o. Krško na podlagi Pogodbe o kreditnem posredovanju opravlja storitve kreditnega posredovanja za hranilnico, in jih po pooblastilu hranilnice lahko opravlja na način, da strankam ponuja in predstavlja kredite ter jim pomaga v postopkih pred sklenitvijo kreditne pogodbe, pri čemer pa ni pooblaščen za sklepanje kreditnih pogodb s strankami.


NE POZABITE, DA NUDIMO TUDI KREDIT DO 4.000 EUR, O KATEREM SI LAHKO PREBERETE VEČ TUKAJ

Vse objave