EKO KREDIT

16.03.2017

Živimo v času, kjer vsak evro šteje. Trg je prenašičen z dobrinami, kar posledično povečuje naše želje po trošenju. Nakup PVC oken in vrat lahko uvstimo med elemente, ki so nujno potrebni za dolgoročno ugodno bivanje. Vendar investicija pomeni tudi velik strošek. Nekako že poznamo obnašanje potrošnikov in opažamo, da ljudje menjavo oken "prestavljajo v bolj sigurne čase". 

Če pa se le odločimo za menjavo, pa imamo več možnosti financiranja. Ena izmed the je EKO KREDIT. Eko sklad (Slovenski okoljski javni sklad) razpisuje javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov. Več v nadaljevanju. 


Predmet poziva je ugodno kreditiranje občanov za naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije za naslednje namene, ki so podrobneje določeni s spodaj navedenimi ukrepi:

A) Vgradnja sodobnih naprav in sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode

B) Raba obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode

C) Sodobne naprave za pridobivanje električne energije

D) Zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih stanovanjskih stavb (velja le za stavbo oziroma dele stavbe, za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 1. 2003)

E) Gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne eno ali dvostanovanjske stavbe

F) Nakup energijsko učinkovitih naprav

G) Nakup okolju prijaznih vozil

H) Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

I) Nadomeščanje gradbenih materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva

J) Učinkovita raba vodnih virov

K) Oskrba s pitno vodo


Iz razpisa sta za nas aktualni točki D in E:

D) Zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih stanovanjskih stavb (velja le za stavbo oziroma dele stavbe, za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 1.2003)

1) Zamenjava zunanjega stavbnega pohištva, t.j. oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev z novim, energijsko učinkovitim zunanjim stavbnim pohištvom, s toplotno prehodnostjo U ≤ 1,2 W/m2K, skladno s standardom SIST EN 14351-1.

Priznani stroški vključujejo:
− odstranitev obstoječih oken, balkonskih vrat oz. fiksnih zasteklitev ter nakup in vgradnjo novih, 
− nakup in vgradnjo zunanjih senčil,
− nakup in vgradnjo okenskih polic in
− obdelavo špalet.

Priznani stroški ne vključujejo stroškov nakupa in vgradnje vhodnih in garažnih vrat, dodatnega novega zunanjega stavbnega pohištva in povečanja površine zasteklitev že obstoječega zunanjega stavbnega pohištva.

 

E) Kredit se dodeli za gradnjo, rekonstrukcijo ali nakup eno ali dvostanovanjske stavbe, za

katero je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje in katere energijska učinkovitost bo v segmentu računske rabe energije za ogrevanje (Qh), izračunane po metodi za pasivne stavbe »PHPP 7«, manjša ali enaka 35 kWh/m2a. Navedena vrednost Qh se ne glede na dejansko lokacijo gradnje stanovanjske stavbe izračuna za klimatske razmere mesta Ljubljana.

Načrtovana gradnja se preverja na podlagi izračuna »PHPP 7«, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD (vodilna mapa, načrt arhitekture) ter projekta za izvedbo PZI (načrt arhitekture, načrt strojnih inštalacij ogrevanja in prezračevanja, izdelano v merilu 1:50).

Dovoljena je le vgradnja zunanjega stavbnega pohištva (okna, fiksne zasteklitve, balkonska vrata, vhodna vrata, ipd.) s toplotno prehodnostjo U ≤ 1,0 W/m2K, skladno s standardom SIST EN 14351-1. Za okna, fiksne zasteklitve in balkonska vrata je dovoljena najmanj trojna zasteklitev. Zunanje stavbno pohištvo mora biti vgrajeno po načelu tesnjenja v treh ravninah, kot je opredeljeno v smernici RAL. Toplotna prehodnost zunanjega stavbnega pohištva in toplotne prevodnosti izolacijskih materialov v zunanjem toplotnem ovoju stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil skladno z zahtevami dokumentacije za prijavo.VIŠINA SREDSTEV
Višina sredstev po tem pozivu znaša 8 milijonov EUR. 


POGOJI KREDITIRANJA

A) Obrestna mera trimesečni EURIBOR +1,5 %.
Letna obrestna mera za kredite po tem pozivu je spremenljiva, vezana na trimesečni EURIBOR, izračunan za 365 dni, s pribitkom v višini 1,5 %, ki je fiksen za celotno dobo odplačevanja kredita. Ob sklenitvi kreditne pogodbe se uporabi referenčna obrestna mera, veljavna prvi dan v mesecu.


B) Odplačilna doba
Odplačilna doba znaša največ 10 let.


C) Višina kredita
Kredit se lahko odobri do višine priznanih stroškov naložbe in največ 20.000,00 EUR. Pri naložbah, navedenih v nadaljevanju, je odobren kredit lahko višji, in sicer največ 40.000,00 EUR, vendar ne višji od priznanih stroškov naložbe:
− namestitev sodobnih naprav za pridobivanje električne energije (1.C),
− gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne eno ali dvostanovanjske stavbe (1.E), nakup okolju prijaznih vozil(1.G) in
− obsežnejša obnova stavb, ki vključuje izvedbo najmanj treh ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva.


D) Splošni pogoji kreditiranja

Do pridobitve kredita so upravičene fizične osebe s stalnim prebivališčem v RepublikiSloveniji. 


V primeru naložb v objekte ali njihove zaključene dele so upravičene osebe iz prejšnjegaodstavka, ki so:− lastniki objektov ali njihovih zaključenih delov oziroma lastniki ali imetniki stavbne pravicena nepremičninah, kjer bo naložba izvedena,− ožji družinski člani upravičencev iz predhodne alineje (zakonec, izvenzakonski partner,otroci oziroma posvojenci, starši ali posvojitelji) s pisnim dovoljenjem lastnika,− najemniki objektov ali njihovih zaključenih delov s pisnim dovoljenjem lastnika.Za kredite za posamezno naložbo lahko zaprosi tudi več upravičencev, pri čemer skupnavišina tako odobrenih kreditov ne more preseči predračunske vrednosti priznanih stroškovnaložbe, skupna vrednost kreditov pa ne more preseči 80.000,00 EUR za isti objekt oz.naložbo. Nominalna omejitev skupne vrednosti kreditov iz prejšnjega stavka ne velja vprimeru kreditiranja naložbe v večstanovanjsko stavbo s štirimi ali več stanovanji. Kreditnopogodbo lahko sklene prejemnik pravice do kredita, oziroma, v primeru njegove kreditnenesposobnosti, k odplačevanju lahko pristopi soplačnik, pod pogojem, da je ta kreditnosposoben po oceni banke in zavarovalnice. Kredit se zavaruje pri Zavarovalnici Triglav, d.d.,Ljubljana v skladu s pogoji poziva. 


Upravičenec, ki je v okviru iste naložbe za posamezen namen ali ukrep že prejel nepovratnasredstva na drugih pozivih, ki jih je izvajal ali jih izvaja Eko sklad, za ta namen lahko prejmekredit le v primeru, da predlagana naložba še ni izvedena in izpolnjuje pogoje tega javnegapoziva. V primeru, da vlagatelj na posamezni stanovanjski stavbi izvaja naložbo, ki vključuje enegaali več ukrepov iz tega poziva, in v primeru nakupa električnih vozil, ki so predmetdodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud, je za izvedbo te naložbe upravičen pridobititako kredit Eko sklada kot tudi nepovratno finančno spodbudo. Pri tem mora naložbaizpolnjevati pogoje tega javnega poziva in javnega poziva za dodeljevanje nepovratnihfinančnih spodbud občanom. Vsota izplačane nepovratne finančne spodbude in kredita nesme presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe. V primeru, ko je višina odobrenegakredita enaka višini priznanih stroškov naložbe, se dodeljena nepovratna finančna spodbudaobvezno izplača izključno za delno poplačilo predhodno odobrenega kredita Ekosklada. V primerih, ko se kredit dodeli za naložbo v skupne dele večstanovanjske stavbeetažnim lastnikom, pa vsota izplačane nepovratne finančne spodbude in kredita ne smepresegati priznanih stroškov kreditirane naložbe.


Okoljska merila za vrednotenje zahtev za pridobitev kredita na podlagi tega poziva sovključena v namene iz prve točke tega poziva. Dodatna okoljska merila za vrednotenjezahtev niso predpisana.

 

Polno besedilo razpisa si lahko ogledate tukaj: eko kredit.pdf

Prilagamo tudi vlogo z navodili za izpolnjevanje: VLOGA ZA PRIJAVO.pdf

Vse objave